Miss you so much เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ม. 4/11 ประจำปีการศึกษา 2556: กรกฎาคม 2013

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ปรึกษาหารือนอกรลอบเกี่ยวกับการติดตามและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ม.4/11 ปีการศึกษา 2556

  วันที่  10  กรกฎาคม  2556  ครูที่ปรึกษา ม.4/11 คือครูการุณย์  สุวรรณรักษา ครูวันชัย  อัครพงศธร และนักศึกษาฝึกสอน ได้รับการติดต่อจากประธานเครือข่ายผู้ปกครองชั้น ม.4/11  ให้ไปร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการติดตามและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ม.4/11 ปีการศึกษา 2556
ณ ร้านติมซำยามค่ำ หน้าปั๊ม ปตท.เขาแก้ว เวลา 19.30 น.


   จากการปรึกษาหารือ สรุปได้ว่า
    1.  ให้ติดต่อครูประจำวิชาทุกวิชา ข้อคะแนนผลการสอบระหว่างภาคซึ่งมีคะแนนเต็ม  20  คะแนน ทุก ๆ วิชา เพื่อแจ้งผลการสอบให้ผู้ปกครองทุกคนรับทราบ  เพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขเสียแต่เนิ่น ๆ ไม่ปล่อยเอาไว้จนนักเรียนสอบติด 0  ในตอนปลายภาค
   2.  ขอผลคะแนนของครู 70  คะแนน  ก่อนการสอบปลายภาค  ของทุกรายวิชาเพื่อแจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบ จะได้ติดตามว่านักเรียนคนไหนขาดส่งรายงานชิ้นใด จึงทำให้คะแนนตกต่ำ จนมีแนวโน้มติด
0  ตอนปลายภาค
   จากข้อสรุปดังกล่าวพอจะเข้าใจอย่างท่องแท้ว่า ผู้ปกครองมีความห่วงใย ต่อการเรียนของลูก ๆ เป็นอย่างมาก จึงติดตามการเรียนของลูก ๆ ในทุกรายวิชา  ถ้าครูอาจารย์ให้ความร่วมมือยินดี เตรียมคะแนน
ตามข้อ 1  และข้อ 2  มอบให้ผู้ปกครองได้อย่างรวดเร็ว ก็นับว่าจะเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง
   ถึงเวลาแล้วที่ผู้ปกครอง คุณครูต้องติดต่อสื่อสารสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เพื่อปิดโอกาสการสอบตก
ของนักเรียนอันเป็นลูกศิษย์ และลูก ๆ ของคุณพ่อคุณแม่ทุก ๆ คน
   ลูก ๆ  ม.4/11  ก็เช่นเดียวกัน ให้ตระหนักให้มาก ๆว่าพ่อแม่ผู้ปกครองมีความห่วงใยต่อพวกเธอเป็น
อย่างมาก  จึงควรประพฤติปฏิบัติตนให้ดี ให้เหมาะสมกับการเป็นลูกรักของพ่อแม่ อย่าเกเร นำความเดือดเนื้อร้อนใจให้พ่อแม่ จะต้องเสียใจ จะเป็นตราบาปติดตัวลูก ๆไปไม่มีวันลืม


                     เมื่อลูกเป็นคนดีดั่งที่หวัง                 ประดุจดั่งดอกไม้ที่สวยใส
                    คนเป็นพ่อเป็นแม่แสนพอใจ             จะหาใดมาเทียบไม่เปรียบปาน

                    เมื่อลูกนั้นกตัญญูรู้คุณแม่(พ่อ)       เปรียบได้แก่ดอกไม้ที่หอมหวาน
                    ทั้งพ่อ-แม่เป็นสุขทุกวันวาร             แสนชื่นบานสุขเหลือเมื่อลูกดี

                     แต่ถ้าลูกหยาบคายใจย่อมทุกข์      สิ้นความสุข,สิ้นชื่อ,สิ้นราศี
                    เปรียบดอกไม้กลิ่นเหม็นทั่วธานี       คือลูกที่เนรคุณมิหนุนนำ

                    ทำพ่อ-แม่สิ้นสุขทุกข์ถนัด               ดุจเวรซัดกรรมซ้อนเสียจนหนำ
                    น้ำตาพ่อแม่ไหลใจระกำ                  ทุกข์กระหน่ำยามลูกเนรคุณ

                อยากเป็นดอกไม้หอมบานพร้อมพรั่ง      เป็นความหวังตั้งใจมอบไออุ่น
                  ให้พ่อแม่แย้มยิ้มได้อิ่มบุญ                      คอยค้ำจุนหนุนเกื้อเพื่อทดแทน

                  แต่เป็นได้แค่ดอกดินไร้กลิ่นหอม            ไม่เพียบพร้อมอันใดทุกข์ใจแสน
                 สิ่งที่ท่านเฝ้าหวังยังขาดแคลน                เพียงสองแขนลูกน้อยคอยประคอง

                 ไม่นับว่ากตัญญูรู้คุณท่าน                      เพราะเหตุการณ์นั้นมีที่บกพร่อง
                  แต่สำนึกในใจยังใฝ่ปอง                        ยังเรียกร้องยึดมั่นกตัญญู


 ขอบคุณข้อมูล http://www.klonthaiclub.com